Topic outline

 • За Центъра

  Факултетният център за дистанционно и електронно обучение /ФЦДЕО/ e учреден на 11.12.2012 г., в рамките на Проект BG051PO001-4.3.04 - 0045, “Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София”

  Цели на ФЦДЕО  са:
  ОБЩАТА ЦЕЛ е изграждане на устойчива система за учене през целия живот (УЦЖ), даваща равен достъп до качествено образование в областта на съвременни индустриални технологии.
  КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ, следващи изискванията на схема BG051PO001-4.3.04:
  1. Развитие на електронни форми за дистанционното обучение (ЕФ-ДО) за бакалавърските и магистърски степени в МТФ, с цел улесняване на ученето през времето на следване, така и през целия живот.
  2. Обучение и квалификация на академичния персонал в разработката и ползването на подходящи дидактични инструменти за ЕФ-ДО, за обезпечаване на качествено обучение, бърз достъп и лесно придобиване на нови знания и умения у студентите.
  3. Включване на студентите и персонала в създадените ЕФ-ДО, които те ще могат да ползват и за неформално обучение по гъвкави учебни пътеки.
  4. Оптимизиране на системите за административно обслужване, контрол на качеството на обучение, формалното и неформалното му документиране в спецификата на ЕФ-ДО.

  ФЦДЕО постига своите цели като:
  •    създава всички необходими условия за изграждане на предвидената по Проекта материална база и инфраструктура;
  •    създава всички необходими условия за осъществяване на работната програма на ФЦДЕО съгласно проекта;
  •    организира научни прояви с участието на своите членове, представители на фирми, държавни и общински органи, други организации и юридически лица;
  •    провежда и участва в конференции, симпозиуми, лекции, курсове и други подобни мероприятия;
  •    разработва и реализира програми, свързани с дистанционно и електронно обучение и материалното и техническото му осигуряване;
  •    организира форми за постоянно и временно обучение и квалификация на студенти, докторанти, научни работници и преподаватели от ТУ София и партниращите организации за дистанционно и електронно обучение
  •    привлича и стимулира квалифицирани преподаватели и научни работници за целите на обучението;
  •    организира и финансира други позволени от закона дейности, свързани с целите и задачите на  ФЦДЕО съгласно изискванията на проекта


  Управителният съвет  е в състав от 6 (шест) члена, които са членове на ФЦДЕО.
  Членовете на УС са:  ръководителят на Проекта проф. д-р Георги Тодоров, Координаторът на Проекта доц. д-р Иларио Астинов, заместник деканът по УР на МТФ и ръководителите на катедрите в МТФ.
  Членовете на УС се определят за  срока на действие на Проекта.

  ФЦДЕО е структуриран в  4 секции:

  • „Подготовка кадри”;
  • „Учене за цял живот”;
  • „Разработка на е-Продукти”;
  • „Поддръжка и Администрация”.


  ФЦДЕО се създава с оборудване, софтуер и литература, закупени със средства от настоящия Проект.

Skip Navigation

Navigation

Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events