Topic outline

 • За проекта

  Име на проекта:
  “Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София”

  Проектът е на стойност 631 318.65 лв, като финансирането е по схемата BG051PO001-
  4.3.04. То е 100% безвъзмездно и се обезпечава от Европейския социален фонд на
  Европейския съюз.
  Периодът на изпълнение е 11.10.2012 - 11.10.2014 г.
  ОБЩАТА ЦЕЛ е изграждане на устойчива система за учене през целия живот, даваща
  равен достъп до качествено образование в областта на съвременните индустриални
  технологии.
  КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ, следващи изискванията на схема BG051PO001-4.3.04:
  1. Развитие на електронни форми за дистанционното обучение за бакалавърските и
  магистърски степени в МТФ, с цел улесняване на ученето през времето на следване,
  така и през целия живот.
  2. Обучение и квалифиция на академичния персонал в разработката и ползването на
  подходящи дидакатични инструменти, за обезпечаване на качествено обучение, бърз
  достъп и лесно придобиване на нови знания и умения у студентите.
  3. Включване на студентите и персонала в създадените електронни форми за
  дистанционното обучение, които те ще могат да ползват и за неформално обучение
  по гъвкави учебни пътеки.
  4. Оптимизиране на системите за административно обслужване, контрол на качеството
  на обучение, формалното и неформалното му документиране в спецификата на
  електронни форми за дистанционното обучение.


  За постигане на така поставените цели, МТФ учреди Факултетен център за
  дистанционно и електронно обучение. Той се създава с оборудване, софтуер и
  литература, закупени със средства от настоящия проект. Центърът има 4 секции –
  „Подготовка кадри”, „Учене за цял живот”, „Разработка на е-Продукти” и „Поддръжка и
  Администрация”.


  Нашата страница във фейсбук

Skip Navigation

Navigation

Skip Search forums

Search forums

Search
Advanced searchHelp with Search